تداوم تنش در دریای سرخ باعث افزایش نرخ بیمه کشتیرانی شده است