چرا خودروهای شاسی بلند و کراس اوورها از خودروهای کلاس سدان محبوب تر هستند؟