مواجهه 2.4 درصد خانواده‌های ایرانی با هزینه‌های کمرشکن سلامت