طرح ویژه یارانه به ایستگاه پایانی رسید / وزیر شایعات را تکذیب کرد