اعمال متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان / تنها یک شرط مانده است