آخرین وضعیت واردات خودرو/ فضای کافی در بنادر موجود نیست!