فوری؛ سهمیه مسافری مناطق آزاد مشخص شد/ سهم پوشاک تا تیر یک چهارم سال قبل