بحران سیاسی در لیبی/ نماینده سازمان ملل استعفا داد