آلکاراس: مجبور شدم از مسترز بارسلونا کناره‌گیری کنم