داستان "مردی با آرزوهای بزرگ" و پشتوانه‌ای که دلگرمش کرد