جمله حاشیه ساز ثابتی درباره بنی صدر /مراقب افتادن در تله باشیم /جای خوشوقتی است که مواضع تصمیم گیران هیچ شباهی به خام اندیشی این جوان ندارد