بیانیه مشترک عراق و آمریکا پس از دیدار السوانی با بایدن