ببینید | لحظه پرتاب پهپاد ۱۳۶ سپاه از روی سقف یک خودرو