سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: هرکس پایش را از گلیمش درازتر کند، پاهایش را قطع خواهیم کرد