گروسی: تنش‌های اخیر تاثیری بر فعالیت‌های آژانس نداشته است