گفتگوی تلفنی امیرعبداللهیان با دبیر کل سازمان ملل متحد