استخدام مسئول تدارکات و پشتیبانی در مهندسی بخارا فن آوران در اراک