مرغ از سر و کله مردم بالا می رود / گرانی گوشت سفید با صادارت؟