افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی/ توزیع نامتوازن بازار را بهم ریخت