استخدام کمک حسابدار در تاش رنگ در میدان انقلاب تهران