استخدام مسئول فنی رادیولوژی در درمانگاه مهر اسلامشهر در اسلامشهر تهران