السودانی روابط همزمان عراق با ایران و آمریکا را نقطه قوت کشورش دانست