خودروسازانی که آتش به اختیار قیمت‌ها را پایین آوردند!