در سایه رقابت یزدانی-قاسم‌پور؛ وفایی‌پور را به خانه نفرستید!