برای این بازیگر سینما دعا کنید + عمل جراحی پس از عارضه مغزی!