رویارویی که از سایه بیرون آمد؛ پیامدهای یک عملیات انتقامی