آخرین گزارش از وضعیت دریاچه ارومیه/ آبگیری مناسب بود؟