ببینید | اولین تصویر از فعال شدن پدافند اسرائیل در آسمان ایلات