تحلیل بازار از ادامه روند تنش در خاورمیانه چه بود؟