حراج سکه با وجود تنش در منطقه! / ترمز گرانی کشیده می شود؟