توضیحات وزیر امور خارجه درباره پاسخ ایران به اسرائیل: هیچ مکان اقتصادی و یا جمعیتی را مورد هدف قرار ندادیم