نتایج امیدوارکننده آزمایش مقدماتی یک واکسن برای شایع‌ترین بیماری آمیزشی