در هنگام شستشو و طبخ مرغ این اشتباهات مرگبار را انجام ندهید