پایان ناکامی‌های طارمی؛ ستاره ایرانی منجی پورتو شد