ببینید | شوک بزرگ به طارمی؛ داور قلب مهدی را شکست!