حضور وزیر ورزش در تمرین تیم ملی فوتسال با وعده جایزه خوب!