بریتانیا از عدم همکاری با نیروی دریایی آمریکا در سواحل سرزمین‌های اشغالی خبر داد