وضعیت ایستگاه های مترو / تکمیل خطوط چه زمانی تمام می شود؟