15 کشته و مصدوم در تصادف زنجیره ای / در جهرم رخ داد