پیش بینی مهم از بازار مسکن / افزایش قیمت هیجانی در راه است؟