شکست بازدارندگی آمریکایی؛ سایه تیره بر سرنوشت دریای سرخ