آغاز فروش یک وانت گردن کلفت خارج از سامانه یکپارچه خودرو