گسترش همکاری‌های توکیو و واشنگتن برای مقابله با پکن