خون جلوی چشمانم را گرفت وقتی در خانه را باز کردم و زنم رو با...!