شلیک خونین و اشتباهی به کارگران شهرداری اهواز توسط 2 مرد مسلح / 5 ماه فراری بودند + عکس