صحنه وحشتناک آتش گرفتن پراید در پمب بنزین چرداول / فرار راننده را ببینید