سرلشکر سلامی: شهید صیاد شیرازی دارای نبوغ نظامی ‌و قدرت طراحی بود