کرزی: پیشرفت افغانستان وابسته به آموزش و دانایی است