دوجاریک: زمان تعیین نماینده ویژه برای افغانستان مشخص نیست