سازمان ملل: هدف اصلی حمله داعش در قندهار اعضای طالبان بود